РАБОТНИК И СКЕПТИК

Веднъж във видение аз съзрях да пристига в света на духовете един работник. Той беше в голямо смущение, за­щото през целия си живот не е имал никакви други мисли, освен да печели всекидневния си хляб. Имал е винаги мно­го работа, за да не мисли за Бог и за духовни неща. За­едно с него беше умрял и един скептик, който е бил много твърдоглав в своите разбирания и двамата е трябвало да пребивават дълбоко в едно тъмно място. Там в своята теж­ка неволя те са започнали да викат за помощ. Светии и ангели, пълни с любов, им се притекоха на помощ и ги запознаха как те биха могли да станат членове на Царст­вото на славата и светлината.

За опърничавостта на човешкото греховно съществу­вание ние можем да получим представа от следния пример: когато клевета се върти около някого, греховният човек веднага ще я приеме за вярна, макар тя да е лъжа. Но ко­гато чуе, че еди кой си е благочестив човек, че е извършил това и това за слава Божия и доброто на своя ближен, то­гава такъв човек, без да се колебае, казва: „Всичко е при-сторено — зад него стои някакъв личен повод!“ Ако бихме запитали такъв човек защо първият случай е бил верен за него, а последният фалшив и какви доказателства би мо­гъл да даде, той не би могъл да отговори разумно. Можем да заключим, че този, чието чувство е опетнено от лукавия, вярва в зли донесения, защото те подхождат на лошото му живеене и съществувание.

Напротив, държанието на един добър човек е по при­рода съвсем друго. Той е наклонен да се съмнява в истин­ността на клеветата и вярва в доброто. Всичко това про­изтича от доброто в неговото същество.

Който още в този свят реди своя живот в противоречие с Божията воля, не ще има мир в сърцето си нито тук, нито. в бъдещия свят и при встъпването в света на духовете ще бъде смутен и изплашен. Който обаче в тоя свят живее според Божията воля, когато премине в другия свят, ще има мир и ще бъде изпълнен с ненаказана радост, понеже там е неговото вечно отечество и царството на неговия Отец Небесен.