Работа с опасни вещества и материали – чл. 13 на ЗЗБУТ

Опасни са тези вещества, които поради особените си химични и физични свойства, обуславящи тяхната реактивност и токсичност, могат по пряк или косвен начин да увреждат човешкото здраве. В световната практика са въведени класификатори за тези вещества.
Безопасното производство, използването и съхранението на химични вещества и препарати се урежда със Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества, препарати и продукти и свързаните с него подзаконови актове. Той регламентира широк кръг конкретни изисквания, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при упортреба, които работодателят трябва да изпълни.
Конкретните изисквания за различните видове химически и др. вещества са регламентирани и в съответните правилници по безопасност на труда. От особена важност е работещите да бъдат запознати и обучени с нормите и изискванията за безопасност при работа с опасни вещества, със знаците и символите за опасност, поставени върху етикетите на опаковката им  и какви ограничения и изисквания трябва да се спазват в тази област. Осигуряването на необходимите лични предпазни средства и осъществяването на контрол за тяхното използване е основно задължение на работодателя.
Производителите, вносителите и дистрибуторите, пускащи на пазара опасни за здравето вещества и материали, трябва да осигурят изискваната маркировка и информационен лист за безопасност.