Процесуално положение на встъпилото лице

Процесуално положение на встъпилото лице:
а)  Третото лице е субект на допълнително ПО и има процесуални права и задължения, по-ограничени от тези на главните страни по делото. То се включва в един вече висящ процес и може да упражни правата си само в остатъка от развитието на процеса.
б)  Третото лице може да извършва всички процесуални действия, насочени към определяне съдържанието на решението – може да твърди правно и доказателствено релевантни факти, да иска и да представя всички доказателства за тези факти.
в} Тъй като брани свой интерес, това лице може да извършва и действия, конто противоречат на действията и обясненията на подпомаганата страна (чл. 177 ал.2).
г) При бездействие или недостатъчна активност на главната страна, на която помага, това лице може само да движи процеса.
Л) Третото лице може да обжалва решението, дори подпомаганата страна да не го е обжалвала.
е) Третото лице по хипотеза не е субект на правото – предмет на първоначалния иск. Затова то не може да се разпорежда с предмета на делото. Напр. ако е помагач на ищеца, не може да прави отказ от иска или спогодби, а ако с помагач на ответника • не може да признава иска и не може да сключва спогодба.