Процесуални (държавноправни) последици на запора

Процесуални (държавноправни) последици на запора:
а)  правомощие на СИ да управлява и да се разпорежда с вещта. Тон може да я отнеме и да я даде па пазач, да я продаде или да я възложи на
взискателя.
б) задължение на длъжника да я пази и да не се разпорежда с нея (под страх от наказателна отговорност по чл. 277 и 296 НК).
(\. Гражданскоправни последици:
а)  спрямо страните – запорът лишава длъжника от разпоредителна власт, може и от държане, но той остава собственик. Взискателят може да третира като недействителни разпоредителните действия на длъжника след запора, но самият той не може да се разпорежда.
б) спрямо трети лица- недействителност на разпореждането, извършено от длъжника след запора (в това се състои обезпечителното действия на запора).
Преди запора разпореждането е действително, освен ако владението още не е предадено на третото лице и няма доказателство за отчуждаването е достоверна дата (чл.347, „г“). Може да бъде действително и след запора, ако третото лице може да се позове на чл. 78 ЗС (чл.346 ал.1).
На недействителността могат да се позоват взискателят н присъединилите се кредитори. Това е относителна недействителност.
II. Опис, оценка и пазене на вещта
1.  Преди описа СИ прави проверка дал“н вещта принадлежи на длъжника Това става чрез индиции за собственост. Предполага се, че щом длъжникът я държи, той е собственик на вещта и тя може да бъде описана. Но ако има обстоятелства, от които е явно, че вещта е чужда -не може.
2.  Описът е условие за извършване на следващите действия. Описът може да се извърши и преди изтичане на срока за доброволно изпълнение. Реквизитите па описа са посочени в чл.361.
Описът се извършва от СИ с призоваване на страните. СИ индивидуализира вещите чрез отбелязване в протокола.
3. Оценката се прави от съдия изпълнителя по пазарната стойност па вещта, като при нужда може да бъде привлечено вещо лице. Може да се обжалва.
4. Вещта се дава за пазене на длъжника, може и да се предаде на пазач срещу възнаграждение.
III. Продажба па движими вещи (чл.367-372) – чрез магазин или борса, с писмено съгласие на взискателя или длъжника, като СИ поставя обявления. При липса на съгласие, а също за вещи с оценка над 3 хил. лв., МПС, въздухоплавателни средства – по правилата за публична продан на недвижими имоти.
Продава се по цена, равна на оценката. Собствеността на вещта се прехвърля от деня на постановлението за възлагане, а когато то влезе в сила, се предава владението. Купувачът става собственик независимо дали вещта е принадлежала на длъжника – това е оригинерен способ за придобиване на собственост. Предишният собственик може да иска цената.
Продажбата не може да бьдс обжалвана или оспорвана по исков ред (372).