Процесуална дееспособност

ПД е признатата от закона възможност на страната лично, със свои действия да упражнява процесуалните си права.
Критериите са същите, както за гражданската дееспособност- чл. 16,17.
1. Обща ПД- всички пълнолетни (навършили 18 г.) незапретени лица; могат да извършват всякакви действия по всякакви дела;
2.  Ограничена ПД – непълнолетните (14-18 г.) и ограничено запретените; те извършват действията лично, но със съгласието на техните родители или попечители;
3.  Специална ПД – ограничено дееспособните, когато са приравнени на пълнолетни, само по посочени от закона дела (брачни за съпрузите; по ТПО или по чл. 4 ал.2 ЗЛС за всички).
4. Нямат ПД малолетните (до. 14 г.),пълно запретените и ЮЛ. В процеса те участват чрез свои законни представители;