Пролетни икономически прогнози на Европейската комисия

На 5 май Европейската комисия (ЕК) публикува своите пролетните икономически прогнози за Европейския съюз и страните-кандидатки за членство в ЕС.

Постепенно икономическо възстановяване

Според прогнозите, в ЕС се наблюдава постепенно възстановяване на базата на възстановяване на световното търсене и подобряване на финансовите условия. Очаква се икономиката на ЕС да нарасне с 1 и 1.7% през тази и следващата година, съответно (0.9 и 1.5% растеж на БВП на икономиките в еврозоната) основно на базата на възстановяващо се частно потребление. Като цяло, ЕК е подобрила очакванията си за икономическото развитие през тази и следващата година.

Сред страните с по-бързо от средното възстановяване се очертават Германия, Франция, Великобритания, Полша (единствената държава-членка, която избегна рецесията), Люксембург, Словакия и Швеция. Сред страните с по-бавно от средното възстановяване се очертават Испания, Кипър, Гърция, Ирландия, Латвия и Литва. Очаква се всички държави-членки с изключение на Гърция да имат положителен растеж към 2011 г.

Подобрени очаквания и прогнози за българската икономика

Прогнозите на ЕК за Българската икономика също са подобрени – докато тази година спадът е коригиран на нулев растеж, през 2011 г. икономиката на страната ще нарасне с 2.7%, темп на растеж, по-висок от този на еврозоната. Въпреки това, растежът остава значително по-нисък от предкризните нива, което ще доведе до известно забавяне на процеса на конвергенция и сближаване. Постепенното възстановяване на българската икономика, което ще започне от края на тази година, ще бъде подкрепено основно от износа, докато през 2011 г. ще бъде водено основно от вътрешното търсене, както и в годините преди кризата. За последното ще способстват облекчените кредитни условия и възстановяване на кредитната динамика, което ще стимулира както частното потребление, така и брутните инвестиции във физически капитал.

Приносът на нетния износ към растежа на БВП ще остане положителен и през 2011 г. благодарение на възстановяващото се външно търсене. Подобрената ценова конкурентоспособност вследствие на приспособяването на номиналните заплати ще позволи избягването на голям търговски дефицит. В резултат на това, ЕК очаква дефицитът по текущата сметка да намалее почти двойно до малко над 5% от БВП съответно през 2010 и 2011 г. Дефицитът по текущата сметка е изцяло покрит от притока на ПЧИ.

Равнището на безработица в България остава под средното за ЕС

През 2010 г. се очаква се общата заетост да продължи да намалява и да започне леко да се увеличава едва през 2011 г. Равнището на безработица в страната ще достигне своя пик от 7.9% през тази година, значително по-ниско от това в ЕС и еврозоната, след което, вследствие на приложените антикризисни мерки, ще спадне до 7.3%.

Инфлацията остава под контрол

През тази и следващата години инфлацията в България ще остане ниска, като средно ще достигне 2.5%. ЕК отчита, че известни рискове за повишаване на инфлацията в бъдеще съществуват по линия, от една страна, на международните цени на петрола и други суровини, от друга – на икономическото възстановяване, което ще доведе до натиск за повишаване на цените по линия на по-високото търсене.

Намаляването на бюджетните дефицити остава основно предизвикателство в ЕС

Намаляването на бюджетните дефицити ще продължи да бъде основно предизвикателство пред европейските държави и през тази и следващата година. Средният за ЕС бюджетен дефицит се очаква да достигне 7.2% и 6.2% от БВП през 2010 и 2011 г. Държавите-членки с най-високи дефицити се очаква да бъдат Исландия, Гърция, Португалия, Обединеното кралство, Латвия, Литва и Румъния.

В България беше отбелязан дефицит от 3.9% през 2009 г. Предприетата фискална консолидация в края на миналата година стабилизира фискалната позиция и се избегна достигането на по-висок дефицит.

При непроменени политики и консервативна оценка на ефекта от наскоро приетите антикризисни мерки се очаква дефицитът да достигне 2.8% през 2010 г. и 2.3% през 2011 г. Правителственият дълг леко ще се повиши до 18.75% през 2011 г.