Производство и последици от решението на ВС

Сезирането на ВКС става с молба на страната, отговаряща на изискванията на чл. 198 (безб.“д“) и 199 и да съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. Ако молбата не отговаря на тези изисквания, се изпраща съобщение за поправянето и в 7-дневен срок. Ако не се отстранят – както при касационното производство.
ВКС прави проверка за допустимост, а после – за основателност. При тази проверка ВКС е обвързан от изтъкнатото в искането основание за О, но не и от неговата правна квалификация.
Когато намери молбата за основателна, ВКС отменява Р изцяло или отчасти и връща делото за ново разглеждане в надлежния съд от друг състав, като посочва откъде да започне новото разглеждане..
Когато отмени Р, ВС нико;:а не решава делото по същество. Той винаги го връща за ново разглеждане, с изключение на чл.231,г, когато оставя в сила правилното от противоречащите си Р и отменя неправилното.