Проектобюджет на ЕС за 2011 г.: бъдещето след кризата

Насърчаването на икономическото възстановяване, инвестирането в европейската младеж и в инфраструктурите на бъдещето представляват приоритетите на проектобюджета за 2011 г., приет от Комисията на 27 април 2010 г.  От общо 142,6 млрд. EUR 64,4 млрд. EUR се разпределят за действия за икономическо възстановяване (+3,4 % спрямо 2010 г.). В допълнение финансовите средства в подкрепа на водещите инициативи от стратегията на ЕС за 2020 г. (за растеж) представляват около 57,9 млрд. EUR (около 40 % от бюджета).

„Амбицията на проектобюджета е да продължи да подпомага икономическото възстановяване заедно с държавите-членки, по-специално в полза на по-уязвимите в настоящата следкризисна ситуация, като отрази в бюджета новия всеобхватен подход на ЕС по отношение на създаването на работни места и растеж,“ заяви комисарят за бюджет и финансово планиране Януш Левандовски.

„Приетият днес проектобюджет предоставя на Европа и на нейните граждани стимули за разработване на икономика на бъдещето: нейните основни елементи са научните изследвания и иновациите, устойчивостта и приобщаването. Настоящият проектобюджет е насочен към подпомагането на младите хора, за да бъдат по-добре подготвени за бъдещето, насърчаване на малките и средни предприятия да използват максимално средствата на ЕС за излизане от кризата.“

64,4 млрд. EUR: бюджет за бъдещ устойчив растеж

Понастоящем структурните фондове и Кохезионният фонд се прилагат активно на място. Въпреки че бюджетните кредити за поети задължения нарастват с 3,2 %, бюджетните кредити за плащания за действащи проекти нарастват с 16,9 %, за да достигнат 42,5 млрд. EUR. Очаква се увеличението на бюджетните кредити за плащания да допринесе реално за създаване на необходимите стимули за националните икономики, като същевременно бъде насърчено структурното адаптиране към модела за устойчив растеж, определен от ЕС в неотдавна приетата стратегия за растеж и работни места. Изпълнението на европейския план за икономическо възстановяване също излезе на дневен ред с повече от 1 млрд. EUR за финансиране на прилагането на място на енергийните проекти, приети през 2009 г. и в началото на 2010 г., в областта на улавянето и съхраняването на въглеродния двуокис, разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации и енергийни инфраструктури. По същия начин около 500 млн. EUR ще финансират одобрените проекти за широколентов достъп до интернет в селските райони.

Докато финансирането на разходи, свързани с пазара, и преките помощи за Общата селскостопанска политика (ОСП), както и за селските райони, ще се запазят на същото ниво, финансирането за защита на околната среда посредством програмата Life+ ще нарасне с още +8,7%, за да достигне 333 млн. EUR.

В проектобюджета за 2011 г. се предвижда също така увеличаване на инвестициите за научни изследвания, развойна дейност и иновации, за инфраструктура и човешки капитал. Средствата за 7-та рамкова програма за научни изследвания и техническа развойна дейност ще нараснат с 13,8 % и ще достигнат 8,6 млрд. EUR; никога досега ЕС не е инвестирал толкова много средства в тази програма. Научните изследвания и развойната дейност не могат сами да доведат до икономическо възстановяване: средствата за трансевропейските транспортни и енергийни мрежи ще нараснат с 16,8 % (1,3 млрд. EUR), докато за програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) ще бъдат заделени с 4,4 % повече средства в сравнение с 2010 г. (549 млн. EUR).

Това са средства за бъдещето на нашата младеж и за укрепване на гражданството

„Повече от 20 % от европейските младежи са безработни“, заяви Януш Левандовски. „Това е абсолютно неприемливо. Бюджетът на ЕС трябва да им помогне да се подготвят за професионална кариера посредством образование или обмен.“

За тази цел финансирането на програмата „Обучение през целия живот“ ще се увеличи с 2,6 % (1,1 млрд. EUR), което ще позволи предоставянето на студентите на над 200 000 стипендии по програмата „Еразъм“. Допълнителното участие на още 120 000 студенти ще бъде финансирано посредством програмата „Младежта в действие“, чрез която се разпределят 127 млн. EUR (+1,6%) за подпомагане на наемането на млади хора посредством нетрадиционни форми на обучение.

Финансирането за програми в областта на свободата, сигурността и правосъдието ще се увеличи с 12,8 %, което представлява най-голямото увеличение на бюджетни редове в проектобюджета за 2011 г. Значителният принос за осигуряване и закрила на свободите (+24,4 %) и управление на миграционните потоци (+18,5 %) показват важността, която се отдава на прилагането на плана за действие на ЕС за гражданство правосъдие, сигурност, убежище и имиграция за следващите пет години, който наскоро бе приет от Комисията.

ЕС като фактор от световно значение

Устойчивото равнище на финансиране за дейности, свързани с ЕС като фактор от световно значение (+5,6 %), бе утвърдено чрез три основни предложения:

а) увеличаване на ангажимента на ЕС в рамките на конференцията на ООН за Целите на хилядолетието за развитие, която се състоя миналата есен (65 млн. EUR);

б) увеличаване на помощта на ЕС за развиващите се държави за справяне с измененията на климата (65 млн. EUR);

в) предоставяне на нови средства за насърчаване на икономическото и социалното развитие на общността на кипърските турци (25 млн. EUR).

Административни разходи

Административните разходи за всички институции на ЕС ще продължат да бъдат 8,3 млрд. EUR или 5,8 % от бюджета. Комисията ще продължи да спазва своя ангажимент за нулев ръст в политиката за наемане на персонал и за вътрешно разпределяне на персонала, за да се справи с предизвикателството на новите задачи.

Какво следва?

„Това е първият бюджет, откакто Договорът от Лисабон влезе в сила“, обясни Януш Левандовски. „Съществуват две основни разлики: първо, цялата процедура е много по-бърза, отколкото в миналото, като се има предвид, че има само едно четене в Европейския парламент вместо предишните две. Второ, за първи път Съветът и Парламентът разполагат с еднакви правомощия при одобряването на бюджета. Това предполага да се засили повече от всякога сътрудничеството между трите институции на ЕС, участващи в процеса.“

Съветът ще уведоми за своята позиция относно проектобюджета през юни, а Европейският парламент през октомври. В случай на несъгласия между тях Европейската комисия – в ролята си на честен посредник – ще започне помирителна процедура, траеща 21 дни. Очаква се окончателният бюджет за 2011 г. да бъде одобрен от Парламента през ноември.

Забележка: Бюджетът предвижда задължения (правни ангажименти за предоставяне на финансиране, при положение, че са изпълнени някои условия) и плащания (изплащане в брой или банкови трансфери до бенефициерите).