Продажба със запазване на собствеността

Страните могат да уговорят, че купувачът ще стане собственик на продадената му на изплащане движима вещ само ако и след като изцяло изплати нейната покупна цена. При такава уговорка продавача запазва собствеността в/у движимата вещ, която продава на изплащане, съгл. Чл.205 от ЗЗД. Съгласно чл.205 ал.1 от ЗЗД При продажба на движими вещи на изплащане продавачът може да запази собствеността на продадената вещ, докато получи последната вноска, но в такъв случай рискът преминава върху купувача от предаването.Следователно тук е установено едно изключение отначалото, че собственикът носи рискът от случайното погиване на вещта.
Съгласно чл.206 ал.1 от ЗЗД Макар и да има противно съглашение, неплащането на вноски, които не надвишават 1/5 част от цената на вещта, не дава основание за разваляне на договора. Ако купувачът обаче е в забава с плащането на вноски повече от една пета от покупната цена продавачът може с едностраното си изявление да развали договора в резултат на което той ще си възвърне владението в/у движимата вещ на която е и собственик. В този случай купувачът ще дължи на продавача възнаграждение за ползване на движимата вещ наред с другите вреди които продавачът може да е претърпял.
В практиката продавачът задържа направените от купувача вноски, като обезщетение, което се уговаря, като общи условия надоговора за продажба.
Тъй като кредиторите на купувача могат да запорират вещта, като се опрат на предположението, че който владее една движима вещ е нейн собственик законът предвижда, че условието за запазване на собствеността от продавача може да се противопостави на кредиторите на купувача, ако е уговорено писменно и документът има достоверна дата.
Купувачът не собственик може да продаде вещта, която владее на трето лице. То ще стане собственик на продадената му вещ, ако е добросъвестно чл.78 от ЗС.