Прилагането на утвърдените европейски стандарти и практики за борба с корупцията в професионален и организационен аспект е сред приоритетите на МВР

Зам.министър Веселин Вучков откри форум по туининг проект “Усъвършенстване и укрепване на системата за управление на човешките ресурси в МВР като фактор в борбата с корупцията сред служителите”

Национална кръгла маса на тема “Изконните ценности на полицейската етика в европейските държави: как да засилим прилагането им в професионалните практики с цел превенция от корупция” започна днес и ще продължи до 13 май в Академията на МВР. Тя се провежда в изпълнение на туининг проект под надслов: “Усъвършенстване и укрепване на системата за управление на човешките ресурси в МВР като фактор в борбата с корупцията сред служителите”, в партньорство с Генерална дирекция на френската полиция. Основната цел на проекта е прилагането на най-добрите европейски практики и стандарти в борбата с корупцията.
”Проектът си поставя амбициозни цели, свързани с разширяването и укрепването на административния капацитет за прилагане на утвърдените европейски стандарти и практики в професионален и организационен аспект, което е приоритет за МВР на Република България” – подчерта зам.министърът на вътрешните работи Веселин Вучков в  приветствието си при откриването на форума. “Оптимизирането на управленските механизми в МВР има за цел създаването на по-ефективна организационна среда, която да гарантира максимална мотивираност на полицейските служители за осигуряване на ефективни действия за гарантиране на правата и свободите на гражданите при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България”  – добави зам.министър Вучков.
Участие в дискусиите взеха и представители на 5 неправителствени организации – Център за изследване на демокрацията,  Фондация «Отворено общество»,  Център за развитие на медиите, Клуб «Журналисти срещу корупцията», Съюз на  офицерите и сержантите от запаса.
Френските и белгийски партньори по проекта представиха нови концепции и професионални практики от своите страни. Като основни принципи, прилагани с цел превенция на корупцията  бяха изведени прозрачността, неподкупността, лоялността и достойнството на човешката личност. Френски експерти по европейско право и философия представиха пред участниците значението  и ролята на понятията прозрачност, непредубеденост и информираност. Ролята на гражданския контрол и предоставянето на обективна информация на обществеността също бяха изведени като приоритети в презентациите на френските експерти.
Представители на френската полиция и специалисти от белгийското вътрешно министерство обмениха с колегите си от България опита си за различните  аспекти в областта на превенцията на корупционното поведение.
Тунинг-проектът, чийто финансови средства възлизат на 900 000 евро, стартира през първата половина на 2009г. и е пряко свързан с поетия  ангажимент България да разполага с модерна, отговорна и надеждна стратегия за борба с корупцията, както на национално ниво, така и в структурите на МВР. Повечето от дейностите по проекта са изпълнени и в момента се подготвят стратегическите документи, свързани с реформата на системата за управление на човешките ресурси за създаване на необходимите условия за намаляване на предпоставките за корупционно поведение сред служителите на МВР. Проектът трябва да приключи през септември т.г.