Приемство в процеси

Понятие
Приемството в процеса е заместване на една от страните по висящия процес е друга страна, която го продължава. Възможно е и при главната, и при подпомагащата страна по всички дела, освен тези, чиито предмет е непрехвърлнмо право. Нормативна уредба – чл. 120.
Видове:
а) законово – става по силата на закона:
–  при смърт на фЛ то се замества от наследниците или заветниците. Съдът спира делото и взема мерки за издирване па наследниците, след което го възобновява и ги призовава като страна (чл. 183). При смърт па ищеца съдът взема мерките за издирване на наследниците, а при смърт На ответника – ищецът в 6-месечен срок (иначе се прекратява).
–  когато ЮЛ престане да съществува (сливане, вливане, ликвидация)
–  прилагат се по аналогия същите правила.
б) доброволно – по общо съгласие на първоначалната страна, нейния приемник и противната страна.