Прекратяване на наемното отношение

Наемното отношение се прекратява:
1. по взаимно съгласие;
2.с изтичане на наемния срок;
3.с предизвестие на едната страна до другата;
4.с едностранно предизвестие за разваляне на договора;
5. при погиване на веща;
6.поради погасяване на правото на ползвателя;
7.при етажната собственост – при изваждане от наетото помещение поради нарушаване наредбите за реда и управлението на ЕС.
Мълчаливо подновяване на договор за наем: ако след изтичане на срока, изпълнението продължи със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита за продължен за неопределен срок. Когато наемателят продължи ползването въпреки противопоставянето на наемодателя, той дължи обезщетение.
Прехвърляне на наетия имот: чл.237 – при прехвърляне на недвижим имот, договорът за наем остава в сила спрямо приобретателя, ако е бил вписан в имотния регистър. Договор за наем, сключен преди прехвърлянето на имота, ако има достоверна дата(вписан) е задължителен за приобретателя за предвидения в него срок, но не повече от една година от прехвърлянето. Когато договорът за наем няма достоверна дата и наемателят е във владение на имота, той е задължителен за приобретателя като договор за наем за неопределен срок.