Прекратяване на индивидуалното правоотношение

Правното предназначение на закрилата  при уволнение се състои в получаването на предварително разрешение от държавен орган или получаването на предвиденото разре шение от синдикален орган.Разрешението или съгласието се иска писмено от работода теля и трябва да се получи в писмена форма от компетентния държавен или синдикален орган.Разрешението или съгласието дадено в устна форма е недействително , тъй като трудовото правоотношение се прекратява в писмена форма.
Приложното поле на закрилата от една страна попада само едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя. Закрилата е приложима не при всич ки , а само в изчерпателно посочените в чл.333/КТ  случаи на уволнение.
Когато не е поискано писмено разрешение или съгласие или след като е било поиска но не е било дадено преди уволнението на съответния работник или служител извърше ното уволнение само на това основание е незаконно.Даденото предварително писмено разрешение или съгласие за уволнение не прави само по себе си  уволнението законно. Закоността на уволнението извършено с предварително разрешение или съгласие може да се успори по чл.344/КТ като незаконно уволнение и такова уволнение може да  се окаже незаконно ако други изисквания на закона са нарушени.
Наличието  на предвари телно писмено разрешение или съгласие означава само , че при извършването на увол нението  това законово изискване е спазено, но то не е преч ка за оспорване на уволнени ето пред съда за други нарушения на закона  допуснати при неговото извършване. Работодател който е поискал и е получил предварително пис мено  разрешение ,съгласие от компетентен държавен орган ( областен инспектор по труда ) или от компетентния синдикален орган не е  длъжен да съответния работник или служител.
Даденото предварително писмено разрешение съгласие е предпоставка за  закоността на уволнението от процентна гледна точка предварителното писмено разрешение съгла шение за уволнение на даден работник или служител  означава даване на  съгласие от обласната инспекция по труда за случаите по чл.333 ал.1/КТ или от съответния  синди кален орган за случаите по чл.333 ал.3,4 /КТ.
Закрилата се  прилага за работник или служител  работещ по трудово правоотноше ние въз основа на трудовия договор и въз основаването на конкурс тя не се прилага за трудов договор за допълнителен труд по чл.110 , 111 /КТ  закрилата се прилага при определените в чл.333 ал.1/КТ основания за прекратяване на трудовата отговорност , а именно:
при закриване на част от предприятието и съкращаване на щата – чл.328 ал.1,2/КТ;
при намаляване обема на работата – чл.328 ал.1 т.3 /КТ;
при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата – чл.328 ал.1 т.5 /КТ;
при промяна на изискванията за изпълнението на длъжността ако работника или служителя не отговаря на тях – чл.328 ал.1 т.11/КТ;
когато работника или служителя бъде дисциплинарно уволнен – чл.330 ал.2 т.6/КТ – без предизвестие
Идеята от която изхожда законодателят е закрила да се предвиди при уволнение само на основания при, които работодателят разполага със значителна свобода на преценка относно уволнението на даден работник или служител.Според законодателя при тази свобода на преценка е възможно работодателя да прояви пристрастие да отчита само работодателските си интереси и да не вземе под внимание специалното полужение в което се намира съответния работник или служител като противодействие срещу едно странно отчитане само на своите работодателски интереси.
Законодателя изисква рабо тодателя да получи предварителнописмено разрешение съгласие от един трети и независим орган, които при даването на разрешение или съг ласие ще отчете интересите на засегнатия работник или служител. Закрилата  продължа ва докато работник или служител принадлежи към съответната категория работник или служител. посочени в чл.333 ал.1 т1-4/КТ.По изключение в случаите на чл.333 ал.3 закрилата продължава  до 6 месеца след като работник или служителля е престанал  да заема  съответно  синдикално избрана длъжност.Предварително писмено съгласие се иска или отказва  за всеки  отделен работник или служител , които принадлежи към някоя  от категориите на  закриляните работници или служители по чл.333 ал.1,3,4/КТ.
Това е така защото всеки случаи на уволнение е индивидуален отнася се за точно оп ределена работа или служба  със специално основание за уволнение , със специално по лужение в което той се намира поради , което и преценката на конкретни обстоятелст
ва трябва да бъде направена конкретно за получаване писмено разрешение за уволне ние на съответния работник или служител от обласния инспектор по труда се следва оп ределена процедура:
искане за уволнение се прави от работодателя до  съответната  обласна инспекция по труда за случаите по чл.333 ал.1/КТ или  до съответния синдикален орган за случаите по чл.333 ал.3,4/КТ .Искането трябва да бъде писмено и да се отнася за всеки работник или служител , чието уволнение се предприема;
искането трябва да бъде мотивирано в него трябва да се посочат обстоятелствата поради които се иска уволнение на поименно посочения работник или служител и основанията за уволнението;
искането трябва да бъде отправено до областната инспекция по труда или в съответната синдикална организация преди уволнението;
компетентния орган прави свое проучване по  направеното искане и отговори писмено на работодателя;Неговият отговор трябва да бъде изричен и да съдържа според обстоятелствата, разрешение за извършване на уволнение или отказ зза всеки отделен случаи;
отговора на компетентния орган под формата на разрешение съгласие или отказ е окончателен и  не е необходимо да мотивиран.
Закрилата при уволнение се отнася за следните категории работници и служители:
I.    за бременна работничка или служителка закрилата започва  да действа от момен та на установяване на бремеността от компетентни медицински органи. Бремеността се удостоверява с медицинско свидетелство.Съгласно чл.333ал.5/КТ работничка или служителка която ползва отпуск за бременост и раждане може да бъде уволнена само на основание чл.328 ал.1т1/КТ т.е. при закриването на предприятието;
II.    за  работничка или служителка майка на дете до 3 г. възраст без значение дали майката ползва или не платения годишен отпуск  за отглеждане на дете чл.164/КТ до навършване на 2г.възраст на детето или ползва не платен отпуск по чл.165/КТ до навършване на 3г. възраст на детето или след като е използвала отпуск за бременост и раждане по чл.163/КТ е започнала да работи .От закрилата се ползват както рождената майка така и майката осиновителка;
III.    работничка или служителка , чиито съпруг отбива наборната си военна служба.Тази закрила е обоснована тъй като съпруга  изпълнява конституционния си дълг за закрила на отечеството и на съпругата му трябва да се  осигорят нормалните условия на работата за да може той нормално да изпълни своя дълг.Кръга на тези работнички или служители не се включват тези , чиито съпрузи са повикани на учебно мобилизационно учение.
IV.    за трудостроене на работника или  служителя – трудоустроен е работника или слу жителя за които има предписанияот органите на експертизата на неработоспособността. Без значение е дали предписанието е вече изпълнено или не .Дали трудоустрояването се изразява в преместването на друга подходяща работа или работника или служителя е останал на същата работа при облегчени условия на труд.Закрилата действа за целия срок на трудоустрояването(щата с призната инвалидност установена с решение на ТЕЛК се счита за трудоустроени работника или служителя по смисъла на ч.333 ал.1 т.2/КТ;
V.    За работника или служителя , които  боледуват от определени болести.Тези болести са изчерпателно посочени в наредба № 5 издадена от министъра на здравеопазването ( обнародвана в Дв. бр.33 от 1987г. Тя включва:
–    изхемична болест на сърцето;
–    активна форма на туберколоза;
–    онкологично заболяване;
–    психично заболяване;
–    захарна болест;
–    професионални заболявания;
Разпоредбата на чл.333 ал.2 /КТ задължават работодателя преди да извърши увол нението на трудоустроен работник или служител боледуващ от болест определена в Наредба№5 да вземе мнението на ТЕЛК.Заедно с писмено искане за уволнението на работника или служителя  по чл.333 ал.1 т2,3/КТ.До областната инспекция по труда работодателя е длъжен да  приложи и мнението на ТЕЛК.Мнението има за цел да помогне на обласната инспекция по труда да вземе своето решение по искането за уволнение на съответния работник или служител. Искането и предаването на това мнение е задължително, но съобразяването с него не е задължително за ОИТ . Разрешението на ОИТ без мнение на ТЕЛК в тези случаи не е правомерно издадено , но едно нейно разрешение с което не се уважава мнението на ТЕЛК е само по себе си е редовно издадено
VI.    за работника служителя които са започнали използването на разрешения им отпуск без значение е вида на отпуска (платен годишен отпуск , неплатен). Небходимо е отпускът да е бил разрешен и закрилата се прилага от датата от която реално отпускът започва да се ползва , а не от момента, от който той е рарешен.
Закрилата на синдикалните дейци за тяхното уволнение се прилага на същите  осно вания  както и за закрилата която се осъществява от ОИП .Закрилата обхваща следните категории синдикални дейци:
членове на ръководен , изборен, синдикален орган (териториални , отраслови , национални органи). Органите и техните наименования са посочени в уставите на съответните синдикални организации;
членове на синдикалното ръководство в предприятието.Синдикалните ръководи тели  според  Параграф 1 т.6 от допълнителните разпоредби на КТ са председателя и секретаря на съответната синдикална организация
Уволнението на посочените основания се извършва след предварителното писмено съгласие на синдикалния орган  определен с решение на централнато ръководство  на съответната синдикална организация . За закрилата по чл.333 ал.3 /КТ е необходимо последващо решение на централното ръководство определящо органите на синдикална та централа които се опровомощават да разгледат исканията на работодателите за увол нение на посочените категории синдикални  дейци и да дават предварително съгласие за  уволнение. Такова оправомощаване може да бъде включено в устава на на съответна та синдикална организация или последващо решение на нейното централно ръководст во.Определения синдикален орган  трябва да е известен на работодателите. За тази цел е необходимо решението на  централното ръководство на съответния  синдикален орган да бъде  обнародвано в държавен весник ! Закрилата при уволнение на посоче ните категории синдикални дейци се отнася както за  пред- ните така и за не пред-ните синдикални организации, но разпоредбите на чл333ал.3/КТ изискват решение на цент ралното ръководство което определя компетентния синдикален орган. От това следва извода , че тази закрила се предоставя на синдикалните дейци от синдикалните органи зации, които имат централно ръководство т.е.изградени национални ръководни органи.
Възможно е да съществуват основания за прилагане по отношение на един и същи работник или служител , както на закрилата по чл.333ал.1,2/КТ (качеството му само на работника или служителя така и по чл.333 ал.3/КТ (качеството на синдикалния деец за които се отнася закрилата).Напр. бремена работничка или служителка  е синдикален де ец – председател(трудоустроена работничка или служителка) в такива случаи работник или служител се опазва закрилян на повече от едно основание , защото на повече от едно основание неговото трудово положение е социално уязвимо.Всяко от тези основания има своето социално и правно управдание и за това трябва самостоятелно да се приложи по реда предвиден в него. Съгласно чл.333ал.4   закрила при уволнение може да се предвиди в КТД при съкращаване в щата и при намаляване обема на работа, закрилата се отнася за всички работнички или служители спрямо  у който действа КТД(чл.57 по силата на тази закрила , предварително съгласие може да се дава от съответната синдикална  организация на синдикалния организация в предприятието , което е страна по договора.Във всеки случаи необходимо е този  орган да бъде изрично посочени в КТД. Закрилата трябва да бъде осъществена  до връчване на заповедта за уволнение. Получено след уволнението писмено разрешение от обласната инспекция по труда или съгласие на съответната синдикална организация не правят уволнението законно.
Правната уредба на защитата срещу незаконно уволнение се съдържа в разпоредбата на чл.344-346/КТ.Незаконното уволнение е неправомерно несъобразено със закона прекратяване от ра ботодателя на трудово правоотношение възникнало от  трудовия договор или конурс. Уволнението може да бъде извършено както на  едно от основанията предвидени в чл.328/КТ така и на някое от основанията съдържащи се  в чл.325,326,327,330,334/КТ т.е. уволнението по същество е извършено от работодателя без съгласието и  против волята на работника или служителя.
Незаконосъобразността на уволнението може да се  изарази  в няколко категории дефекти:
място уволнението е извършено на несъществуващо в закона основание – напр. по целесъобразност (това е вътрешно отношение);
уволнението е извършено на материално правно основание , предвидено в закона , елементите от  състава на което така както са установени в закона не съществува в конкретен случаи напр. прекратяване на трудовия договор е извършено по взаимно съгласие  на странните , но  такова не е постигнато или уволнението е било извършено поради съкращаване в щата, когато липсва реално такова;
Уволнението е извършено в нарушаване на основни процедурни правила установени в закона,напр. отсъствието на вземане на  съответни мнения или разрешения  или предварително изслушване или вземане на писмени обяснения на дисциплинарните уволнения на работник или служител и т.н. Незаконно е уволнението извършено  от работодателя при нарушаване на закона свързано с упражняването на неговото материално право на уволнение затова не е налице незаконно уволнение когато прекратяването на трудовия договор е извършено без да се отправя или изчака изтичането срока на  предизвестието чл.220/КТ  ,защото това не е нарушение на управлението на  материалното право на уволнения и за него закона предвижда като алтернативно задължение изплащането на съответното обезщетение по чл.220/КТ;
Действащото законодателство установява презумция на законост на уволнението.Това означава , че уволнението се смята за законно до установяване на  противното чрез прилагане на спогодбите на правната защита срещу незаконно уволне ние.Тази презумция е оборима , тя може да  бъде опровергана само като се проведе  една успешна правна защита на уволнения работник или служител.
Незакоността е обективно качество на уволнението , достатъчно е само уволнението да е извършено в нарушение на закона за да бъде  незаконно. Без значение е дали рабо тодателят е съзнавал или не незакоността на уволнението както е без значение и пове дението на уволнения работник или служител. Изграждането на незакоността на увол нението като обективно качество на уволнението е израз на стремежа на законода теля да създаде възможно по – голям простор за осъществяване правната защита на уволне ние работник или служител и да му предостави повече реални възможности и права да се бори срещу незаконното уволнение без да прибавя към него други допълнителни изи сквания.Този подход на законодателя се обуславя от факта , че работника или служите ля е по слабата страна в правоотношението и че работодателя разполага с икономичес ки възможности от каквито е лишен съответния работник или служител.
Правната защита срещу незаконно уволнение е съвкупност  от правни средства, които закона предоставя на уволнения работник или служител за да се установи незакоността на уволнението да бъде отменен като незаконен акт за прекратяване на труд. договор  и отстранени неблагоприятни последици за работник или служител от уволнението.
Основно място сред правнатаа защита срещу незаконото уволнение заема съдебната искова защита.Наред с нея обаче съществува възможност, за защита в рамките  на едно рекламационно производство осъществено между страните по трудовото правоотноше  ние т.е.между  работника   или   служителя.
Приложно поле на правна защита срещу незаконното уволнение се отнася за трудово то правоотношение възникнали въз основа на трудовия договор или въз основа на кон курс.Правната защита е неприложима при прекратяване на трудовото правоотношение възникнало при избор.
Закоността на уволнението работник или служителя може да оспори пред работодате ля извършили уволнението. Оспорването на закоността на уволнението пред работода теля се извършва във волеизявлението на ду работник или служителя  пред работодате ля , че смята уволнението си за незаконно като излага и съответните мотиви за това ра ботодателят може да отмени заповедта си  за уволнението при условие , че уволненият работник или служител представи съответните доказателства които не са  били извест
ни на работодателя при извършване на уволнението.Разпоредбите на чл.344 ал.2/ КТ дават възможност на работодателят да отмени заповедта за уволнението на работник или служител и по свой начин т.е. без  да е сезиран от него.