Прекратяване на делото

Прекратяване на делото е окончателното преустановяване на ПсД на съда и страните, преди да е постановено решение. Прекратяването
изключва  постановяването па  решение. За  разлика от спирането, прекратяването:
–  заличава с обратна сила ПсПО;
–  обезсилва извършените по делото ПсД;
–  изключва възможността да се възобнови производството.