През месец април Агенция „Митници” ще отчете най-високия приход от ДДС от внос от началото на кризата

По предварителни данни за месец април митническата администрация ще събере с над 50 млн. лева повече ДДС от внос на годишна база, което е ръст от 25%.  В абсолютен размер очакваният размер на ДДС от внос за месец април е 257 млн. лева (при 205,1 млн. лева за 2009 г.). Това е месецът с най-високия приход от ДДС от внос от началото на кризата през ноември 2008г.(граф. 1).

За периода януари – април 2010 г. приходите от ДДС възлизат на 792,7 млн. лева (7% повече от събраните през същия период на 2009 г.). От началото на годината се отчита увеличение на ръста на приходите от ДДС от внос, като изключение прави единствено месец февруари, в рамките на който ключово предприятие от нефтопреработвателната промишленост извърши планово спиране на производствения процес поради ремонтни дейности.

През месец април митническата администрация събра около 300 млн. лева приходи от акцизи, което е с 16,5% повече от април 2009 г., но извърши с около 60 млн. лева повече разплащания (63 млн. лева възстановени през месец април за унищожени цигари със стар образец на бандерола). Нетният размер след приспадане на възстановените суми е 206,6 млн. лева приходи от акцизи при 248,1 млн. лева за същия месец на миналата година.

От началото на годината са събрани 1 169 млн. лева приходи от акцизи, от които на търговците са възстановени около 260 млн. лева (с 98 млн. лева или с 60% повече спрямо същия период на миналата годината). За първите четири месеца на 2010 г. са възстановени почти 100 млн. лева за унищожени цигари със стар образец на бандерола, което е причината за по-високия размер на възстановения акциз и е една от причините за по-ниския нетен размер на акциза през 2010 г.

„Наблюдават се положителни тенденции в дейността на Агенция „Митници“ по отношение на приходите.  Приложените адекватни мерки дават първите си резултати и аз съм умерен оптимист за събираемостта на приходите през следващите месеци“, заяви директорът на Агенцията Ваньо Танов.