Представителство по пълпомощие

Пълномощникът черпи своята ПВ от волята на представлявания -чрез упълномощаване (едностранно волеизявление на представлявания) в писмена форма (чл.21 ал.1). В пълномощното се посочват трите имена, адресът и телефонът на пълномощника.
В МатП пълномощник може да бъде всяко дееспособно лице, което е валидно упълномощено. В ПсП кръгът е ограничен – чл.20:
а)адвокати;
б) родителите, децата, съпругът;
в)  юрисконсултите или други служители е юридическо образование при учрежденията, предприятията, кооперациите и другите обществени организации и ЮЛ (юрисконсултите не са ЗПр).
г) юристите от социално-правните кабинети при здравните заведения, които представляват майките и децата, нуждаещи се от правна помощ, д) областните управители, упълномощени от Мф или от МРРБ в
случаите по чл. 18.
е) други лица, предвидени в законите:
–  търговският пълномощник (чл.26 ТЗ) (според практиката на ВС -само ако има юридическо образование);
–  синдикалните организации и техните поделения (чл.20 ал.2 ГПК);
–  управителят на етажната собственост (чл.47 ЗС); Според обема на ПВ пълномощното може да бъде:
а) общо – чл.22 ал. 1;
б)  изрично – чл.22 ал.2 (за действия на разпореждане с предмета на делото) – трябва точно да се посочат действията;
При ЮЛ упълномощаването трябва да изхожда от представителния орган и да е писмено.
Преустановяване на ПВ (действа занапред!):
–  оттегляне на пълномощното;
–  смърт на представителя или представлявания. IV. Процесуални правомощия на синдика.
Синдикът е законен представител на обявения в несъстоятелност търговец- едноличен търговец, търговско дружество или кооперация (чл. 658, ал.1, т.6 ТЗ) и има правомощията на представителния му орган. Той се назначава от съда по несъстоятелността, вписва се в търговския регистър и се обнародва в ДВ.