Предпоставки за редовно упражняване на ПИ

Предпоставки за редовно упражняване на ПИ
а)  Положителни:
–  исковата молба да отговаря на условията по чл.98,99;
–  спорът да е подсъден на сезирания съд: родовата подсъдност е абсолютна ППр; местната подсъдност е относителна ППр (проверява се само по отвод на ответника в първото заседание, с изкл. на тази по чл.83)
–  страната, която извършва лично Пс действия, да е дееспособна;
–  ако се представлява от др. лице, то да има представителна власт;
б)  Отрицателни (пречки)
–  когато в един и същи съд или в различни съдилища има висящи две дела по същия спор (между същите страни, на същото основание и за същото искане), по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда (чл.95)
–  наличие на договор за отнасяне на спора пред арбитражен или чуждестранен съд по чл.9 (делото се прекратява по отвод на ответника в първото заседание)
–  наличие на висящ процес относно преюднцнален за делото спор (чл. 182 г) (делото се спира до решаването му)
–  наличие на престъпни обстоятелства (чл. 182 д)(делото се спира)