Предмет на удостоверяване и издава се по молба

Предмет на удостоверяване могат да бъдат всякакви правни сделки, дори когато НА не е условие за валидност на сделката.
Издава се по молба на лицето, чиято сделка се удостоверява. Заедно с молбата се представя проект за НА в два (или повече) екземпляра (чл.474 ал. 1). След като се спази производството, проектът ще се превърне в НА, затова трябва да има формата и съдържанието на бъдещия НА. Той представлява протокол на нотариуса за извършената сделка и действията по удостоверяването и. Съдържанието му е предписано от закона (чл.476 – при неспазване на т. а, в, г, е – нищожност). Той трябва да бъде написан съобразно с чл.474.