Предмет на иска

Предмет на иска по чл. 109 ЗС е спорното материално право на собственост, респ. спорното ограничено вещно право или сервитут (доколкото предмет на иска е винаги спорно материално право), а не самото нарушение. Осъществяването на действие или създаването на състояние, с което се пречи на собственика да упражнява правата си в пълния им обем и съобразно предназначението на вещта, обективира наличието на спор относно правото на собственост. Целта на производството по иска по чл. 109 ЗС е да разреши спора със сила на пресъдено нещо и да принуди нарушителя да преустанови неоснователните си действия или да премахне неоснователно създаденото състояние, както и последиците от тях, в резултат на което да се възстанови възможността на собственика да упражнява правото си в пълния му обем.