Предисловие на Архиепископ Зюдерблон към шведското издание

С удоволствие отговарям и аз на желанието и поканата да препоръчам с няколко думи новата книга на Саду Сундар Синг. Тия видения са характерни за Саду. Той е бил досега въздържан и не е желаел да разказва за тях. Само поради много молби на приятелите му се е решил да открие духов­ното си преживяване, което го е свързало с мнозина святи мъже и жени във виденията, споменати в Откровението и Писанието.

Виденията на самия Сундар Сииг не са нещо особено — той толкова е свикнал с тях, че му изглеждат като нещо есте­ствено. Затова не е никакво затруднение за него и в при­съствие на хора да има видения. За него едно събитие не ще бъде невярно, поради това, че с него са свързани виденията, В Сзшдаровия мир се съчетават все редки по рода си неща. Той не е лекомислен. Той има едио неоспоримо съждение, но виденията са естествен образ за познание на небесните неща.. Говори с духовете не както спиритистите с масичката. И ако искаме да разкритикуваме Сундар Синг, трябва да обърнем внимание, че действителността и виденията му преминават едно в друго. Благодарение на неговото здраво евангелско смирение и вярност спрямо откровението, той не е воден от заблуда в упованието си на вътрешната светлина, придобита от видението. Естествено е духовното отсъствие на Сундар Синг и неговото общение с духовния свят да си представим като екстаз, и аз го направих. Но екстазът му по никакъв начин не бива да се разбира като бълнуване.

Тази малка книжка показва, че виденията му едва ли имат характер на екстаз, а по-скоро на определени по форма неща. Видения нямат за цел чувството, а мисленето. Те пред­лагат предупреждения и поука. Фантазията е ограничена в служба на определено съзерцание.

Виденията на Саду са чудновато трезви. Чрез тях личи чистото отношение на Саду към Бога.