Предаване на файлове

Предаването на файлове (FTP) е важна функция за обмен на информация между компютри (потребители).Съществените разлики спрямо електронната поща са: неограниченост в обема на предаваната информация, докато e-mail подразбира сравнително кратки съобщения; обменът е само между два възела, като подателят получателят на на информация не трябва да бъде адресиран в явен вид; предават се не само текстови файлове, но и файлове с всякакви други формати.

Възникнал като инструмент за прехвърляне на информация от един към друг компютър , например за отпечатване на файл върху приемника, който има специален принтер , с цел избягване на междинен носител (дискета), сега FTP е използван масово за разпространяване на свободни от лиценз програмни продукти , на статии , дисертации, даже на цели книги. Редица университети и изследователски центрове предлагат регламентиран публичен достъп до научната си продукция чрез FTP. Съществуват специални възли в INTERNET с така наречените FTP-сървъри с дискова (HDD и CD) памет от порядъка на десетки гигабайти , върху която се поддържа и всекидневно се обновява огромна база от свободен софтуер без лицензни ограничения за Amiga, Atari, DOS, GNU, Macintosh, Sun, ТеХ, Unix, VMS, Windows, X Windows. Там се предлагат също и алфа- и бета- версии на много програмни продукти за тестване и получаване на обратна връзка за възникнали грешки.

Достъпът до тях е чрез т.нар. anonymous FТР, което означава, че свързването към сървъра е без специални права за достъп.

Особена форма на РТР може да се реализира посредством електронна поща. Съществуват някои компютри , към които вие можете да изпратите e-mail заявка .

Компютърът осъществява комуникация със зададения от вас компютър, обработва желания файл и ви го изпраща като обикновено e-mail писмо. Описаната функция е удобна за потребители, които нямат възможност за пряко използване на FТР от своя компютър.