Право на сертификат /stock certificate/

Срещу закупените акции инвеститорът получава сертификат, който е физическо и правно доказателство за притежаваните от него дялове. С един сертификат може да се удостовери притежанието на повече от една акция /дял/.

Лицевата част на сертификата съдържа:

  • компанията – издател  на акциите;
  • име на притежателя на акциите в случаите, когато акциите са поименни;
  • брой на дяловете удостоверени с този сертификат;
  • описание на права, задължения и ограничения, произтичащи от притежанието на акции от съответния клас;
  • подписи и печати;

Hа гърба на документа е отпечатана бланка, в която се правят отметки при продажба на дялове от сертификата (джирото). Попълването се извършва от специално определен регистратор, най – често търговска банка, натоварена от издателя на акциите да поддържа пълен списък на акционерите.