Право на обжалване (ПЖ)

ПЖ е право да се сезира чрез Ж въззивният или по-горестоящият съд, за да се произнесе по валидността, допустимостта и правилността на атакуваното Р. ПЖ е предпоставка за допустимост, а не за основателност на Ж. То трябва да се различава от потестативното процесуално право, което се поражда от порочността на Р и се състои във възможността да се иска неговото обезсилване или отменяне. Съотношението между това П и ПЖ е сходно със съотношението между субективно материално П и П на иск.
Легитимирани да подадат Ж (имат ПЖ):
а)  заинтересованите страни: главни, подпомагащи, контролиращи. Заинтересована страна е тази, за която Р е неблагоприятно, неизгодно.
б) Третите лица, които не са били страна по делото, но за конто по изключение Р ще има СПН (неучаствалите по делото необходими другари)
ПЖ е обусловено от кратък преклузивен срок – 14-дневен за въззивното обжалване и 30-дневен за касационното обжалване, е изтичането на които ПЖ се погасява. Много е важен началният момент, от който се брои срокът (чл. 197 ал.1). За страната, която е присъствала
на заседанието, на което Р е било обявено, тоя срок започва да тече от деня на заседанието. За страната, която не е присъствала, както и при по-късно обявяване по чл. 190 – от деня, когато на страната е било връчено съобщение, че Р с мотивите е изготвено.
Срокът за обжалване не може да бъде продължаван (чл.36 ал.2), но може да бъде възобновен (чл.37 – при доказани от страната особени непредвидени обстоятелства).
Предварителният отказ от ПЖ е недействителен (чл.203). Предварителен е отказът преди началото на срока за обжалване. Последващият отказ – след узнаване на Р – е валиден. Трябва да бъде изрично заявено пред съди.
Отказът от Ж не трябва да се смесва с оттегляне на Ж (чл.203 ал. 1). При отказ Р влиза в сила и страната вече не може да подаде Ж. При оттегляне страната запазва ПЖ и може да го упражни до изтичането на срока.
2. Упражняване на ПЖ – чрез подаване на Ж (виж по-долу – въззивно и касационно обжалване).
Правни последици па подадената Ж:
– суспенсивен ефект – осуетява влизането в сила на обжалваното Р,
– деволутивен ефект – сезира   горната инстанция и пренася делото пред нея.
Ефектът на Ж се разпростира и спрямо необжалвалите другари.