Право за закупуване на пропорционална част от новоиздадени акции на компанията преди обществеността (preemptive right)

Голяма част от фирмите дават на своите инвеститори право да закупят с предимство част от новоемитираните акции. По този начин на акционерите се дава възможност да увеличават участието си в компанията, пропорционално на притежаваните от тях дялове. Задължението на компанията да предлага новите акции на съществуващите акционери се регламентира в нейния Устав.