Правно значение на подведомствеността и подсъдността

Правно значение на подведомствеността:
а) тя предопределя органа, овластен да реши делото. Този орган трябва да вземе становище и по всички въпроси, обуславящи решението (освен за престъпление).
б) тя предопределя реда, по който ще се разглежда делото.
в) подведомствеността е абсолютна процесуална педпоставка. Сьдът проверява и следи служебно това. Произнася се е определение, което подлежи на обжалване с частна жалба. Прекрати ли делото, съдът го препраща на компетентния орган.
г)  Липсата на подведомственост опорочава решението – то е процесуално недопустимо.
Правно значение на подсъдността
а) подсъдността е предпоставка за допустимост на иска. Родовата и функционалната са абсолютни, а местната • относителна (с изключение
па подсъдността по местонахождението на недвижимия имот, която е абсолютна – чл.83).
б) Съдът следи служебно за подсъдността (проверява я преди да връчи препис от исковата молба на ответника), с изключение на местната подсъдност (без тази по чл.83), която се проверява само по отвод на ответника, само в първото заседание (чл.92, ал.2-4). Въззивният съд не проверява и подсъдността по чл.83 – тя се проверява само до приключване на устните състезания в първата инстанция (чл. 92 ал.З). Съдът може да пререшава въпроса за подсъдността (чл.195 ал.2).