Правни последици от предявяването на иска

Правни последици от предявяването на иска.
Последици на ПИ – 2 групи: а) Процесуални:
–  поражда се състояние на висящ процес;
–  това е пречка за повторно предявяване на иск по същия спор – при
пълно тъждество между делата, т.е. когато имат едни и същи страни, основание и искане. В такъв случай по-късно образуваният процес се прекратява служебно от съда (чл. 95).
–  стабилизира се подсъдността по спора (чл.93 ал.З: при по-късна промяна делото не се препращи).
б) Материалноправни последици: прекъсване на давността; спиране па давността, докато делото е висящо; право на лихви поради забава, право на плодовете и срещу добросъвестния владелец (чл. 71 ЗС).