Правна уредба на принудителните административни мерки

Общата нормативна уредба на ПАМ се съдържа в специалния за нях раздел Трети от глава Втора на Закона за административните нарушения и наказания. Той обхваща само два текса на чл. 22 и чл. 23 от закона.
Текстът на чл. 22 гласи:”За предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, както и за тяхното предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки.” Текстът на чл. 23 гласи:”Случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване, се уреждат в съответния закон или указ.”
От цитираните текстове е видно, че ПАМ са правно допустими с оглед постигане на съответни цели, а за всички останали въпроси по тяхното фактическо прилагане в практиката се препраща да бъдат уреждани в съответните закони или укази.