Пороци допуснати при постановяване на решението.Допълване на непълно решение

Допълване на непълно решение – чл. 193. Непълно е онова Р, с което сьдьт не се е произнесъл по цялото искане на страната или пък по един от обективно съединените искове.
ДНР става от същия съд но молба на страните в открито заседание с призоваване на двете страни. Срок за молбата – 1 месец от деня, в който страната е узнала за Р. Този срок е преклузивен. Ако страните не поискат ДНР в срока, делото относно частта на иска, по която няма произнасяне, се счита прекратено. Съдът се произнася с допълнително решение, което подлежи на обжалване по общия ред.