Попечител

Попечител – има правомощията и грижите, съответстващи на родит. права и задълж. Спрямо лицето под попечителство, попечителят само съдейства чрез съгласие за пр. действия, които самите те извършват. Има следните права и задължения:
– дейността му е почтена;
– грижи се за личността на подопечния;
– запазва интересите му;
– дава мнение за осиновяване на непълнолетния:
– съгласие за извършв. на пр. действия – за управит действия, за разпорел, действия;
– местоживеене на подопечния при попечителя – освен, ако важни причини не налагат друго Обяснения – органът по Н. и П. надзирава дейността на попечителя. Ако той поиска, п-лят дава обяснения за дейността си. Органът по Н. и П. може да направи по всяко време промени в п-ля, ако:
– интересите на подопечния го изискват;
– задълженията не се изпълняват
Зам. попечител – замества попечителя, когато го няма; п-лят е възпрепятстван да изпълнява задълженията си; възникнало противоречие м/у интересите. Особени случаи на П. П, се учредява по право по силата на закона, а не от органа по Н. и П. Тази функция е еднолична:
– попечител на непълнолетно с неизв. родители, настанено в общ. заведение
– управителят на заведението;
– п-л на ограничено запретен съпруг е неговият дееспособен съпруг;
– ако ограничено запретеният няма дееспособен съпруг, п-л са неговите родители, ако са живи, известни и не са лишени от РП. Преминаване от Н. към П. – когато детето навърши 14 г. , то по право се освобождава от Н. и органът по Н, и П. му назначава попечител. До назначаването му, дейността се изпълнява от настойника. Преминаване от П. към Н. – ако лицето, което е било под огранич. запрещение, поради влошаване на състоянието бъде поставено под пълно запрещение. Прекратяване на П. преустановяване на самата попечителска функция, поради отпадане на предпоставките за учредяването и.
Причини:
– вече няма непълнолетен или огранич. запретен;
– освобождаване от огранич. запрещение;
– специф. : встъпването в брак на непълнолетния;
– появят се родителите, годни да упражняват РП. Във всички случаи П. отпада по право.