Попечителство

Попечителство:
1.  учредява се на лица от 14 – 18 г. , останали   без    родители   (неизвестни, починали, лишени от родит. права). Възможно е да е възникнало чрез трансформация на Н. в П   Встъпилият в брак непълнолетен не е адресат на П. ;
2.  учредява се на лица, поставени под ограничено    запрещение (пълнолетни страдащи от слабоумие или душевна болест и на могат да се грижат за своите работи). Производство  – след влизане в сила на решението    за    поставяне    под    пълно запрещение, съдът съобщава на органа по Н. и П.  решението да се учреди П. Охранителни мерки  –  опис на имуществото, мерки относно личността и интересите на лицето под П.
Учредяване от органа по Н. и П. Назначава се попечител, зам. попечител, не се образува попечителски съвет. П-л и зам. п-л се назначават измежду роднини и близки, които най-добре ще се грижат за интересите на лицето под П. П. не могат да са:
– недееспособни;
– лишени от РП;
– осъдени за тежки умишл. престъпления;
– нецелесъобразни;
– болни;
– чиито интереси противоречат