Понятие и видове другарство.

Другарство
/. Понятие: Др (субективно съединяване па искове) е налице тогава, когато на страната па ищеца или на ответника участват повече от едно лице. Има за цел процесуална икономии и избягване на противоречие между съдебните решения.
2.  Учредяване (възникване):
а) още с възникване на процеса – с обща ИМ от или срещу няколко лица;
б)  впоследствие (последващо Др), напр:
– когато в типичния исков процес една от страните почине и на нейно място продължат нейните правоприемници (наследници).
– когато съдът вземе инициативата (чл. 123) п съедини няколко дела, образувани самостоятелно, ако са налице основанията на чл. 171.
3. Допустимост на Др – чл. 171 – когато предмет на спора са:
а)  общи права или задължения (т.е. конто имат един и същ обект -съсобственост, солидарност и др.)
б) права и задължения, които почиват на едно и също основание (т.е. произтичат от един и същ Юф; ако той е фС – достатъчна е еднаквост на някои елементи).
Освен това е необходимо исковете да подлежат на разглеждане по същия ред (за родовата подсъдност е меродавна цената на всеки иск поотделно).
4.  Видове Др:
а) активно (няколко ищци) и пасивно (няколко ответници);
б) факултативно (зависи от полята на ищеца) и задължително (правно наложително, условие за допустимост на иска – напр. при иск за делба всички съсобственици);
в) обикновено и необходимо – според степента на| сходство между дел;1Т;| на другарите. Томя деление има най-голямо практическо значение. чл. 172 изр. 1 и II уреждат обикновеното Др., я останалите – необходимото.
ОДр е налице, когато делата на Др не са тъждествени по предмет, така че е възможно постановяването на различно решение за всеки от тях. При ОДр има два типа факти:
–  общи факти – които имат еднакво правно или доказателствено значение спрямо всички Др; те отразяват общото между съединените дела;
–  факти, които имат значение спрямо отделни Др (не всички).
НДр е налице, когато делата на Др по предмет ся тъждествени, така че решението трябва да бъде еднакво за всички Др. При НДр всички правно и доказателствено релевантни факти ся еднакви и важат за всеки от Др с противната страна. Така е напр. при искове от или срещу съпрузи при СИО.