Понятие за подсъдност. Родова и местна подсъност

Подсъдност
1.  Понятие – подведомствените на съдилищата дела се разпределят между тях чрез правилата на подсъдността.
2.  Видове подсъдност:
а) родова (материална, предметна) подсъдност – критерий е предметът на делото. Делата са две групи:
–  подсъдни на районния съд като първа инстанция;
–  подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.
б)  Местна подсъдност – критерий е връзката на делото с района на съответния съд.
в)  функционална (инстанционна) подсъдност.
г) други класификации:
–  законна подсъдност (произтича от закона);
– договорна подсъдност (по изключение – чл.91 – с писмен договор, за имуществени права, само за местната подсъдност);
– подсъдност въз основа на разпореждане на съда – когато окръжният съд изземе дело, подсъдно на районния съд (чл.80 ал.2)
форма на сътрудничество между съдилищата са действията по делегация (чл. 112).