Понятие.Борси

Борсите нямаха нормативна уредба до 1995 год., когато бе приет ЗЦКФБИД. Регламентират се само фондови борси.
Борсова търговия – възникнала е още през средновековието. В настоящия си вид се обособява през XVII – XVIII в. В света има общо около 90 борси. В България първоначално бяха регистрирани около 29 борси.
Борса – периодично събиране на търговци на определено място за скльчване на търговска сделка с непредставени на борсата стоки и ценни книжа.
Характеристики :
Място за търговци с неналични стоки – стоките се продават само по документи, които ги индивидуализират или съдържат достоверна информация за техните качества.
I. Предмет :
1. Родово определени заместими вещи.
2. Ценни книжа и облигации – може и само права (безналични ЦК).
3. Дивизии – местни и чужди валути.
Предимства :
1. Бързина на сключване на сделката. Става дума за стандартизирани, типизирани и унифицирани сделки, които се сключват на борсата.
2. По-голяма степен на сигурност – особено когато се търгуват големи обеми. Борсите обикновено се изграждат като публични или под публично-правен контрол.
3. Постига се по-добър баланс между търсенето и предлагането.
4. Някои считат, че чрез борсовата търговия се избягва нелоялната конкуренция, защото стоките се афишират публично, както и техните цени.