Политики, върху които се изгражда единният пазар

a)    Транспорт
Дейностите на ЕС са насочени предимно към постигането на свобода на предоставяне на услуги за наземен транспорт, по-специално — на свободен достъп до международните транспортни пазари и допускане на неместни транспортни фирми на вътрешните транспортни пазари на държавите-членки. Приети бяха решения за хармонизиране на условията за конкуренция в пътнотранспортния сектор, по-специално по отношение на квалификациите на работниците и достъпа до пазара, свободата на установяване на стопанска дейност и предоставяне на услуги, времето за кормуване и безопасността по пътищата.

Общата политика за въздушен транспорт трябва да отговори на промените, предизвикани от световната конкуренция. Европейското небе се либерализира на етапи, в резултат на което капацитетът за взаимодействие между основните авиокомпании, взаимният достъп до пазарите и свободата на определяне на тарифи се разширяват. Същевременно продължават да се прилагат предпазни клаузи с цел да се отчетат отговорностите на авиокомпаниите за предоставяне на обществени услуги и спазване изискванията за зониране.

Независимо дали се извършва от европейски компании или от съдове, плаващи под флага на страни извън ЕС, водният транспорт се подчинява на правилата на конкуренцията в ЕС. Тяхната задача е да възпират всячески практиката на нелоялно ценообразуване, свързана с ползването на „удобен флаг“, а също и да помогнат да се преодолеят сериозните затруднения, пред които е изправено корабостроенето в Европа.

б)    Конкуренция
Активната европейска политика в сферата на конкуренция започва още от Римския договор. Тя е жизнено важното продължение на правилата на свободната търговия в европейския единен пазар и се провежда от Европейската комисия, която заедно със Съда е отговорна за нейното спазване.

Смисълът на политиката в сферата на конкуренцията е да предотвратява появата на споразумения между стопански организации, помощи от публични власти или нечестни монополни позиции, които опорочават свободната конкуренция на единния пазар.

В случай на сключване на споразумение, попадащо под разпоредбите на Договора, участващите в него фирми или организации са длъжни да уведомят за това Европейската комисия. Комисията има правото да налага директно глоби на всяка компания, нарушила правилата на конкуренцията или неуведомила надлежно за действията си.

В случаи на незаконосъобразна публична помощ или когато получаването на помощ не е обявено, Комисията може да поиска тя да се заплати обратно от получателя. Комисията трябва да бъде уведомявана за всяко сливане или поглъщане, което може да доведе до господстващо положение на една компания в определен сектор.

в)     Политиката за защита на потребителите
Политиката за защита на потребителите на ЕС позволява на гражданите да пазаруват спокойно в която и да е държава-членка. Всички потребители получават едно и също високо ниво на защита. Продуктите, които купувате, храните, които консумирате — всички те се изпитват и проверяват, за да се осигури възможно най-голяма безопасност на потребителя. Действията на ЕС имат за цел да ви защитят от нелоялни търговци и неистинни и подвеждащи реклами. Правата ви са защитени и вие ще получите съответното обезщетение, където и да сте в ЕС и независимо дали купувате стоките си от магазина, чрез поръчка по пощата или по телефона и Интернет.