Поименни акции и акции на приносител

Класификацията на акциите се извършва според различни критерии. Тя има голямо практическо значение.отнасянето на акцията към определен вид обуславя прилагането на разпоредбите, които са специфични за този вид акции.

Критерият за разграничаването им е обстоятелството, дали върху лицевата страна на акцията е вписано или не името на първия й собственик. Разграничението не е непреодолимо. Замяната на акции от един вид с акции от друг вид е допустима, когато са налице предпоставки, определени в закона. След като бъде напълно изплатена тяхната стойност, акциите на приносител по искане на акционера могат да бъдат заменени с поименни акции и обратно. Разпоредбата се прилага, ако в устава е предвиден ред за това (чл.180 от ТЗ).

Недопустимо е акциите на приносител да не бъдат предадени, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност. Напротив, това е допустимо за поименните акции. В такъв случай се изисква размерът на частичните вноски да бъде отбелязан върху тях.

Създадена е отчетност за поименните акции. Всяко АД е длъжно да води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции. Отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Същите данни се вписват за временните удостоверения (чл. 179 от ТЗ).

Изисква се в книгата за акционерите да бъде вписан запорът върху поименни акции на акционер, който е длъжник по лични вземания на държавата или на община. На вписване подлежи запор, наложен от публичния изпълнител чрез съобщение до дружеството, съответно в Централния депозитор.

Не съществува, обаче, отчетност за акциите на приносител в течение на годината. Държателите на такива акции стават известни на акционерното дружество непосредствено преди годишното общо събрание на акционерите, когато се извършва регистрация. Тази регистрация обикновено се предвижда в устава като една от предпоставките за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Необходимостта от нея се съобщава в поканата за събранието.

Характерно за акциите е тяхното лесно прехвърляне. Акциите на приносител се прехвърлят с предаване. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро. Изисква се то да бъде вписано в книгата на акционерите. В противен случай прехвърлянето няма действие спрямо дружеството. Допустимо е в устава да бъдат предвидени други условия за прехвърляне на поименни акции.

Допустимо е акцията да бъде заложена. Акциите на приносител се залагат с предаването им. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството с вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера. Разпоредбата в тази й част е диспозитивна. Няма правна пречка в договор за залог да бъде предвидено друго. В закона е прогласена солидарна отговорност на прехвърлителя на поименни акции с приобретателят им. Достатъчно е те да не са изплатени или от тях да произтичат други задължения към дружеството. Но отговорността на прехвърлителя не е ограничена по време. Тя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.