Подписване на НА(нотариалния акт)

Подписването на НА от участващите е важно:
При нищожност на НА като официално удостоверително изявление, тон има силата на частен документ, ако е подписан от участващите лица (чл. 150).
Тези лица не могат да оспорят верността на удостоверителното изявление на нотариуса, без да оспорят същевременно автентичността па своите подписи.
НА за сделки относно вещни права върху недвижими имоти
Предмет на удостоверяване с този НА са само сделки, с които се прехвърля, учредява, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот.
НА е условие за валидност на тези сделки (чл. 18/ЗЗД).
Те се вписват служебно в книгите за вписвания (чл.8 ал. 1/ЗЗД).