Погасяване на облигационното отношение.Основания. Обща характеристика

Най- честото и нормално основание за погасяване на облигационните отношения е доброволното изпълнение- доброволното осъществяване на дължимия резултат. Но въпреки , че е най- честото , най- нормалното и най- желаното то далеч не е единственото основание. Освен него съществуват и следните: даване вместо изпълнение, при което длъжникът се освобождава от задължението си, ако след като е безуспешно предлагал престацията на кредитора, той я предаде за пазене съгл. Чл.98 ЗЗД/ . Ако задължението няма за предмет да се предаде нещо и кредиторът откаже да приеме изпълнението или да даде необходимото съдействие, длъжникът може да се откаже от договора и да иска обезщетение за необходимите разноски, направени поради забавата на кредитора./ или се откаже от договора.;Обективната невъзможност за престиране освобождава длъжника от обвързаност; Изправната страна по двустранен договор може да развали или да иска развалянето на договора, т.е. погасявана на съответното облигационно отношение.; Прекратителното условие също заличават облигационната връзка ;Взаимното съгласие има същото действие; давността парализира претинцията за престиране. Други прекратителни основания, но в поособени случаиса смъртта на упълномощителя или съдружника, едностранното предизвестие.