Оценка на риска

За да се оцени значимостта на риска, трябва да се определи каква може да бъде тежестта на вредата, която той би могъл да породи и вероятността тази вреда да се получи. Ето защо, за всяка идентифицирана опасност се определят елементите на риска, който тя поражда. В зависимост от поставената цел, оценката на риска обхваща единият или двата вида последици:
Последици за персонала – вреда;
Щети отнасящи се до: повреди, разрушаване на материални активи; загуби от непроизведена продукция вследствие престой и щети на околната среда. Щетите могат да бъдат характеризирани  в някаква скала от незначителни до катастрофални и /или във финансово изражение.
Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по:
честотата, продължителността и спецификата на експозиция;
вероятността от възникване на опасно събитие;
техническите възможности за ограничаване или избягване на вредата;
човешките възможности за избягване или ограничаване на вредата (квалификация, опит, практически знания и умения, взаимодействие между хората, психологически, социални и ергономически аспекти);
стойности на параметрите на работната среда.
За всеки от тези основни параметри ( вероятност, експозиция, последици) могат да се въведат количествени критерии, които да се използуват при оценка на риска за всяко работно място.
Тежестта на вредата се преценява съобразно:
вида на обектите, подлежащите на защита хора, работната среда;
тежестта на възможните наранявания или увреждания на здравето – незначителни, сериозни, опасни и фатални;
обхват на вредата.
Изследване на комбинацията от елементите на риска ще определи нивото на риска и  неговата допустимост и ще послужи като база за последваща технико-икономическа преценка и за избор на необходимите мерки за безопасност.
За оценката на риска се прилагат различни количествени и качествени методи и различни техники. Количествените методи се основават на математико-статистически модели, изискващи множество и различни по характер технически изпитания, опит и много висока квалификация на лицата разработващи модела. По-често се прилагат методи с използването на техники, съдържащи качествени елементи  базирани на: експертна преценка за елементите на риска и оценка нивото на риска само във връзка с другите рискове или риска за цялата система – използва се отношение (степени), вариращи от незначителен (пренебрежим) риск да недопустим.