Оценка на работното място

Оценка на риска / мониторинг на експозицията / управление на риска:
идентифициране и оценяване на рисковете за здравето на работещите, произтичащи от опасности на работното място;
набелязване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска, както и мерки за контрол на риска, когато е необходимо.
Оценка на безопасността и здравето на работното място:
съвети при планирането и организацията на работата във всичките й аспекти и на всички етапи, за да се осигурат условия на работа, непредизвикващи непосредствени или отдалечени увреждания на здравето на работещите;
сътрудничество и съвместна работа със службата по безопасност в предприятието, КУТ и с работещите, за да се осигури обхващане на всички аспекти на БЗР в оценката на работното място и търсене на решения на проблемите;
прилагане на принципите на превенция при даване на съвети: как да бъде планирана и извършвана работата; събиране и обработване на фирмената документация необходима за оценката; изготвяне и поддържане на досиета на работните места и на работещите; провеждане на оценката на риска по системен начин, включително и по отношение на околната среда, когато е целесъобразно; информиране и обучаване на работещите по подходящ начин;
осигуряване на обучение на персонала на СТМ и помощ от експерти, когато е необходимо.
Комуникация на риска – подготовка на програми за обучение на работниците и на ръководството на предприятието след изясняване на факторите, влияещи върху възприемането на риска.