От 1 юни стартира приемът на заявления по Схемата „Училищен плод”

От 1 до 30 юни 2010 г. във всички Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие” започва прием на заявления за подпомагане по схемата „Училищен плод” на ЕС. Прилагането на Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на национално съфинансиране и държавна помощ. Общият размер на бюджета по схемата е 7 293 540,67 лева.

Схемата изцяло отговаря на политиката на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести. Размерът на помощта за 2010/2011 година ще бъде допълнително публикуван на страницата на ДФ „Земеделие”. Очаква се от помощта да се възползват 320 634 деца. Размерът на финансовата помощ за 2010/2011 учебна година на дете по схема „Училищен плод” е 20,53 лева.

Кандидатите за участие в схемата „Училищен плод” са обособени в три групи. В първата влизат учебните заведения. Във втората група са еднолични търговци и юридически лица, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, както и одобрени организации на производители, признати съгласно чл.43 от Закона за общите организации на пазарите за земеделски продукти на ЕС. Третата група обхваща общините – за учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Те могат да подават заявления за участие в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по тяхното седалище.

Схемата „Училищен плод” ще се прилага на територията на цялата страна от 15 септември до 31 май.

Целевите групи, които тя ще обхваща са деца от ІІІ – та и подготвителна група на общинските, държавни и частни детски градини, както и учениците от подготвителен до ІV – ти клас включително на общинските, държавните и частните училища.

Плодовете и зеленчуците, включени в списъка по схемата „Училищен плод”, трябва да се предоставят на децата от детските градини и училищата по график в зависимост от тяхната сезонност. Плодовете са – ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви. А зеленчуците – домати, краставици, пипер и моркови.

Забранено е разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци. Съхранението, подготовката и предоставянето на плодовете и зеленчуците на децата и учениците е в съответствие с изискванията на Закона за храните.

Съпътстващите педагогически мерки, които могат да се прилагат в рамките на Схемата „Училищен плод” от преподавателите в детските градини и училищата включват посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници игри, викторини, изложби и др.

Наредбата за прилагане на Схемата „Училищен плод” бе обнародвана в Държавен вестник на 18 май 2010 г.