Оттегляне и отказ от иск

Оттегляне на иска и отказ от иска (чл. 119)Това са процесуални действия само на ищеца по делото. Те водят до десезиране па съда и прекратяване на производството по делото без решение, а със съдебно определение. Разлики между тях:
Оттеглянето е изявление на ищеца, че се отказва от защита по висящото дело, но запазва правното си твърдение. Ищецът може отново да предяви същото право срещу същия ответник. Тъкмо поради това когато оттеглянето се предприеме след първото заседание, за прекратяване на делото е необходимо съгласието’ на ответника.
Отказът от иска е изявление на ищеца, че предявеният от него иск е неоснователен, поради което се отказва да тьрси защита (чл. 119 ал.2). За отказа от иск, когато и да е предприет, не е необходимо съгласие на ответника, защото ищецът не може да предявява повторно същия иск срещу същия ответник. Делото се прекратява с определение.
Отказ може да се предприеме за първи път и пред въззивната или касационната инстанция. В такъв случай съгласно чл. 119 атакуваното решение се обезсилва и делото се прекратява с определение.