Отношения между сънаследниците – наследствена общност.

С приемане на наследството, имущественото право и задължения преминават към наследниците. Преминаването произвежда действие от откриване на наследството. Когато наследникът е един той получава цялото наследство.
Когато за наследство са призовани повече лица между тях се установява наследствен имуществена общност /всеки наследник участва със съответна и идеална част/.
Вън от НИО остават делимите наследствени задължения или вземания, които се разпределят между отделните наследници по равно. Между наследниците възниква……..на собственост във връзка с управлението и наследяването на НИО.
Имотите в НИО се управляват в зависимост от решението на съсобственост, имащи повече от 1/2 от НИО.
Ползите и тежестите – разпределят се между сънаследниците съразмерно с техния дял . Всеки наследник може да си служи с общото имущество по предназначение, като не пречи на другите наследници да упражняват правата си.
Разноските необходими за запазване на НИО се различават между наследниците съобразно дяловете им.
Временното разпределяне на НИО между наследниците за
– не прекратява НИО
– урежда ползуването на общия имот
– не се иска определена форма
– отредените за съответен наследник имоти се упражняват само от него
– може да се направи и от съда по делбено производство
Когато някой от наследниците си послужи със съответния имот за задоволяване на лични нужди той дължи обезщетение на останалите за ползата от която ги е лишил.
Нововъведения в НИО: увеличение на стойността на НИО разходите са задължителни за всички сънаследници. Наследник извършил подобрения може да иска от другите наследници сумата, която се приспада на техните дялове.