Отношение на залога към вземането

Заложното право предпоставя едно вземане, защото обезпечава удовлетворяването му. Следователно заложното право е винаги ено несамостоятелно, акцесорно, добавъчно право.
1. Без вземане заложно право не може да възникне.Ако вземането е недействително, недействително ще бъде и заложното право.
2. Заложното право се погасява заедно с  обезпеченото вземане – чл.150(1), без оглед на основанията за погасяване на последното.
3. Прехвърлянето на вземането прехвърля и обезпечаващото го заложно право. Залогът следва обезпеченото вземане в качеството си на негова принадлежност.
4. Всяко нарастване или намаляване на дълга се отразява и на заложното право.
Извод: заложното право е акцесорно, неделимо, потестативно, субективно право, обезпечаващо кр. за цялото му вземане.