Отменителен иск,предявен чрез възражение

Освен правото на иск, кр. може да предяви правото си и във формата на възражение. Напр. кредиторът е насочил принудителното си изпълнение с/у кокретен длъжников имот. Трето лице твърди, че преди започването на принудителното изпълнение е купило този имот от държавата и на това основание предявява иск с/у кр. – за освобождаване на имота от принудително изпълнение. Взискателят (кредиторът) може да му противопостави възражението, че сделката, на която третото лице се позовава е сключена при условията на чл.135 ЗЗД и затова не може да му се противопостави.
ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕТО
Искът по чл.135 не е вещен или обезщетителен. Кр. не придобива никакви вещни права над вещите или имуществата – предмет на атакуваната от него сделка. Отменителният иск не е иск за вреди и загуби. Кр. няма право да иска от третото лице щетата, която той е понесъл от сключената атакувана сделка.
Отменителният иск е иск за относително унищожение на сключената във вреда на кредитора сделка.
Искът не променя правното положение м/у кредитора и дл. С обявяване на тяхното атакувано пр. действие за недействително, излязлата част от патримониума на дл. все едно се завръща в това имущество и кр. може да се удовлетвори по реда на изпълнителното производство.
Обявената недействителност ползва само оня кредитор, в чиято полза тя е обявена. Недействителността е относителна и до размера на вземането на кр., който атакува. Другите кредитори не се ползват от недействителността – за тях длъжниковото пр. действие е валидно.
Отношенията между кредитор идлъоник си оставта същите, тъй като искът не променя тяхното правно положение. Обявената недействителност ползва само онзи кредитор , вчиято полза тя е установена. Недействителността е относителна и до размера на вземането на кредитора, който атакува. Другите кредитори не се ползват от нея, за тях длъжниковото равно действие е валидно.
М/у кредитора и третото лице атакуваното пр. действие е относително недействително само относно кредитора, който е предявил иск и само до размера на неговото вземане. Третото лице е знаело, че сделката уврежда кр. и не е проявило добросъвестност и почтеност. Затова третото лице трябва да понесе известни неблагоприятни пр. последици. При принудително изпълнение в/у имота кр. се удовлетворява предпочитително.
За отношенията между кредитора и трето лице- контрахент на контрахента на длъжнике важи правилото, че с отпадането на правата на праводателя, отпадат правата на праваприемника, но при условие, че това трето лице е придобило имота възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителност.
Сделката между длъжника и контрахента м у е действителна , но контрахента има иск за съдебно отстранение, ако се касае за продажба.