Отменен иск и иск за разваляне на симулация

1. С отменителния иск се атакува една действително съществуваща сделка. При симулацията сключената сделка е привидна, несъществуваща.
2. Отменителният иск принадлежи само на кр., който е стнал такъв преди сключване на атакуваната сделка.Искът за симулация е отрицателен установителен иск. Искът за разваляне на симулацията може да се предяви от всеки заинтересован.
3. Решението по отменителния иск връща имота в имуществото на дл., но само по отношение на кр., който е предявил иск. Решението по иска за разваляне на симулацията ползва всички кредитори.