Откриване на наследство. Наследство

Наследство – съвкупност от права и задълж. на наследодателя. Права – пр, на собственост в/у недвижим имот и движими вещи; облиг. права във връзка със сключени от него договори и вземания; лични неимуществени права – преминават само някои пр. на   публикуване.
Задължения   -наследниците отговарят за тях, съобразно дела,   който  получават;   задължения  за причинени вреди; задълж. от финансови начети (глоба-само ако актът, с който е наложена е влязъл в сила преди смъртта на наследодателя – събира се от имуществото му). Не преминават по наследство – пр. на ползване погасява се със смъртта на наследодателя; пр. и задълж. по договори, сключени с оглед личността на починалия (д-р за поръчка); трудов договор; пр. и задълж. за издръжка (строго  личен  характер);   пенсията.   По наследство преминават само тези имущества, които   са   принадлежали   на   починалия преживее.
Откриване на наследство – ЮФ, при наличието на който възн. пр. на наследяване, а именно смъртта на наследодателя, което дава възможност на наследниците му да придобият пр. и задълж. , които той е имал и които не се погасяват със смъртта му. Наследството се открива и в случай, когато се обявява смъртта на едно безвестно отсъстващо лице с решение на съда.
Наследството се открива в момента на смъртта на наследодатели в последното му местожителство. Това е мястото, където същият се е установил да живее постоянно или преимуществено и е вписан в регистъра на населението на съвета като жител. С оглед времето на откриване на наследството се определят наследствени правоотношения – кои са наследниците, каква част се следва на всеки от наследниците, като се има в предвид закона, който е в действие при откриване на наследството. От този момент се пораждат наследствените права и задължения. Местооткриването на наследството има значение за определяне компетентността на държ. органи, които трябва да извършат известни действия във връзка с откриване на наследството (опис, мерки за запазването му), за определяне на местната подсъдност на иска за делба и др. искове, свързани с наследството. Ако мястото на откриване на наследството не е едно и също с мястото на смъртта на наследодателя, има се в предвид местожителството му.