Отказ от наследство

Наследникът, който е предвиден към наследяване може да се откаже от наследство Отказването от наследяване е:
– едностранно волеизявление;
– формален писмен акт – трябва да бъде направен чрез заявление до РС, в района на който е открито наследството. Вписва се в предназначената за това книга която се води в РС. Изиска се заявлението /подписът в него да е нотариално удостоверен/ – изискване в практиката. Невписаният отказ не произвежда действие.
– отказът трябва да е изричен.
С последици на отказ се ползва и неприемането на наследство. Отказът от наследство на непълнолетни наследници се допуска само ако с очевидна тяхната полза и с разрешение на РС.
Отказът произвежда действие от датата на вписване. Ако от датата на заявлението до датата на вписване наследството е прието, отказът е недействителен. Когато наследник се откаже от наследство, се счита, че никога не е бил наследник. Той не може да оттегли своя отказ. Наследникът губи всички облаги, но се освобождава от всички тежести, с които е обременено наследството.
Частта на отказалия се наследник уголемява частите на другите наследници. Останалите наследници са :
– от същия ред;
– при запитване – от същото коляно;
Когато преживелия съпруг наследява с децата на починалия – имат равни части. Ако децата се откажат тяхната част преминава към следващия ред наследници и към преживели съпруг, а не единствено към него /Ц.Ц. не е така/.
Наследниците които получават дела на отказалият се сънаследник, не могат да отхвърлят уголемяването щом са приели вече другата част от наследството – те приемат този дял като полагащ им се по закон. При универсално завещание в полза на две и повече лица отказът на едно от тях уголемява дяловете на всички останали наследници но закон или завещание. Ако завещателят е посочил едно или повече липа. които да придобият наследството, ако наследникът се откаже от него при обикновена субституция частта на отказалият се преминава към указаното в завещанието лице. Дори отказал се от наследство наследник може да получи направения в негова полза завет.
Отказът трябва да е чист  /иначе води до недействителност/ :
– без модалитети;
– нито да бъде частичен;
– не може да е засегнат от недостатъци /насилие, заплашване , измама/
– не се допуска оспорване на отказа поради грешка . Отказ в полза на трето лице – не може. И отказа и приемането – след откриване на наследство.
Отказът може да бъде унищожен:
–  по съдебен ред с иск на кредиторите на наследника, когато са нарушени техните интереси;
–  чрез  предявяване на иск за делба  на наследство предявен от отказалия се от наследство и в хода на производството да се призове на нищожността.
Искът за унищожаване може да се предяви в 1 г. срок от унищожаването му, но не по-късно от 3 г. след отказа.