Отговорност на продавача за недостатъци на продадената вещ. Обща и гаранционна отговорност

Правната уредба на този институт се съдържа в чл.193-199/ЗЗД. Продавачът дължи точно изпълнение. Съгласно чл.63 всяка от страните по договора трябва да изпълни задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и това, което е било уговорено. Задължението трябва да се изпълни с грижата на добър стопанин освен в случаите в които законът изисква друга грижа. Продавачът дължи качествено изпълнение. Формите на неизпълнение са две: пълно, когато не е престирано нищо и неточно. Неточното от своя страна бива: частично, когато е неадекватно по количество, забавено, когато не е изпълнено в уговоренот време и лошо, когато изпълнението не  съответства в качествено отношение.
Съгласно чл.193/ЗЗД продавачът отговаря ако продадената вещ има недостатъци които съществено намаляват нейната цена или годност за обикновеното или предвидено в договора употребление. Правнорелевантен недостатък – недостатъкът е неблагоприятно за купувача отклонение от нормативноустановените, общоприети или уговорени качествени показатели на продадената вещ, които съществено намаляват цената и или нейната годност за съответната и употреба. Недостатъкът трябва да съществува: по време на продажбата; да е съществен; да не е бил известен на купувача. Съгласно чл.193, ал.2/ЗЗД продавачът не отговаря за недостатъците, които са били известни на купувача при продажбата. Но той отговаря когато сам не е знаел недостатъка. В тази връзка съглашението за освобождаване от отговорност е недействително. Продавачът носи отговорност пред купувача както за явните, така и за скритите недостатъци на продадената вещ. При продажбата, след предаването на веща, за купувача се пораждат редица задължения. Съгласно чл.194 след като приеме веща той трябва да я прегледа веднага след приемането и. В ЗЗД е предвидено, че това е времето, което обикновено е необходимо в подобни случаи. Друго задължение за купувача е да уведоми незабавно продавача за откритите недостатъци. Ако купувачът не изпълни това задължение отговорността на продавача отпада. Счита се, че вещта е била одобрена освен ако по-късно се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед. В този случай правата на купувача се запазват, ако той незабавно уведоми продавача за открития недостатък. Такова уведомяване не е необходимо ако продавачът е знаел за този недостатък.