Отговорност за вреди причинени от вещи

чл.50 – вреди причинени от вещи и животни. Тази отговорност е обективна. За вредите отговарят солидарно както собственика, така и лицето под чиито надзор се е намирала вещта или животното. Основанието на тази отговорност е в липсата на необходимия надзор в/у вещта от онзи върху когото тежи задължението да я надзирава.
Наличността на вредата от действието на една вещ показва, че собсвеникът и е бездействал. Наличността на вреда сочи , че е налице причинна връзка между това бездействие и вредата.
Отговорността е независима от вината на собственика. Законът обчае презумпира тази вина, оборването на която презумпция обаче е допустимо. Но всъщност и тук предположението за вина е фактически необоримо. Ако вредите бъдат причинени при наличието на вина на собственика или лицето, което ги надзирава, отговорността за вредите ще бъде основана не на чл.50, а на чл.45. поправлино обаче да е да кажем, че собственикът тук се дължи отговорен не защото е виновен, а защото носи риска от вредите причинени от вещите му. Отговорността по чл.50 се изключва при 3 хипотези: непреодолима сила; при изключителна вина на пострадалия; при изключителна вина на трето лице. При непозволеното увреждане освобождаването от отговорност е недопустимо – чл.51,53,54/ЗЗД.