Отворена към света търговска политика

Европейският съюз поддържа основаната на правила система на Световната търговска организация (СТО), която осигурява определено ниво на законова сигурност и прозрачност в световната търговия. СТО създава условия, при които нейните членове могат да се защитават срещу нелоялни практики като дъмпинг (продажба на цена, по-ниска от реалната), до които износителите прибягват в надпреварата със своите конкуренти. Световната търговска организация осигурява и механизми за разрешаването на конфликти, възникнали между двама или повече търговски партньори.

Търговската политика на ЕС е тясно свързана с политиката му за развитие. В общата си система за преференции ЕС дава безмитен или облекчен преференциален достъп до пазара си за по-голямата част от вноса от развиващите се страни и страните с икономика в преход. 49-те най-бедни страни в света се ползват дори с още по-големи преференции. Всички стоки, които те изнасят, с изключение единствено на оръжия, се ползват с безмитен достъп до пазара на ЕС съгласно програма, започнала през 2001 г.

ЕС обаче няма специални търговски споразумения с основните си търговски партньори сред развитите страни като САЩ и Япония. В тези случаи търговските връзки се управляват чрез механизмите на СТО. САЩ и Европейският съюз се стремят да развият отношения, основани на равенство и партньорство, но държавите-членки на ЕС не винаги са единодушни по отношение на вида на дипломатическите, политически и военни отношения, които следва да бъдат установени със САЩ.

Европейският съюз увеличава търговията си с новите икономически сили от други части на света, като се започне от Китай и Индия и се стигне до Централна и Южна Америка. Търговските споразумения с тези страни включват също и техническо културно сътрудничество.